Vastuullista metsienhoitoa


Mitä on FSC-metsäsertifiointi?

Stora Enson videolla FSC Suomen pääsihteeri Anniina Kostilainen, WWF Suomen suojeluasiantuntija Annukka Valkeapää ja Stora Enson kehityspäällikkö Janne Yrjönen kertovat, miten FSC-sertifiointi näkyy metsänhoidossa ja mitä sertifiointi tarkoittaa esimerkiksi luonnon kannalta.


FSC-sertifioidussa metsässä vaalitaan metsien biologista monimuotoisuutta,taloudellista kestävyyttä sekä maisema- ja kulttuuriarvoja. Maaperä ja vesistöt sekä arvokkaat kohteet otetaan huomioon metsien käytössä. FSC-standardin periaatteita noudatetaan kaikissa metsänhoidon toimenpiteissä.

Suomen FSC-standardi edellyttää esimerkiksi seuraavaa:

  • Vesistöjen ja pienvesien varsien suojavyöhykkeet jätetään käsittelyn ulkopuolelle. Suojavyöhykkeellä voi tehdä ainoastaan selkeästi ennallistavia tai luonnonhoidon toimia.
  • Metsänhoitotöissä huolehditaan metsän lehtipuuosuudesta. Lehtipuuosuutta ei vähennetä harvennuksissa tai taimikonhoidossa alle 10 prosenttiin runkoluvusta.
  • Uudistamisessa suositaan luontaisesti syntyneitä taimia, kun se on metsätaloudellisesti perusteltua.
  • FSC-sertifioiduissa metsissä ei tehdä uudisojituksia. Kunnostusojituksia tehdään vain kunnostusojituskelpoisille kohteille.
  • Metsänhoidossa käytetään vain viranomaisen hyväksymiä biologisia torjunta-aineita.
  • Metsien hoidossa käytetään osaavia urakoitsijoita ja toimijoita, jotka noudattavat FSC:n ohjeistusta.

FSC:n keskeisiin periaatteisiin kuuluu avoimuus ja kunnioitus kaikkia osapuolia kohtaan.

FSC-sertifioidun metsän sidosryhmille ja rajanaapureille kerrotaan toiminnasta ja tulevista toimenpiteistä keskustellaan avoimesti. Metsistä hyötyvät metsänomistajan lisäksi myös paikalliset yrittäjät, virkistyskäyttäjät, metsästäjät ja kalastajat. Tiedon jakaminen auttaa sidosryhmiä ymmärtämään metsänhoidon vaikutuksia.

FSC edellyttää alkuperäiskansojen,esimerkiksi saamelaisten, maan omistusja käyttöoikeuksien säilyttämistä. Metsänhoidossa huolehditaan, ettei metsätalous suoraan tai välillisesti uhkaa saamelaisten hallinnassa olevia luonnonvaroja.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211