Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

FSC-sertifioitujen metsien monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää uhanalaisten lajien, arvokkaiden elinympäristöjen ja muiden suojelunarvoisten alueiden tunnistamista. Nämä tiedot sisällytetään metsäsuunnitelmaan, jonka avulla voidaan osoittaa talouskäytön ulkopuolelle jäävät alueet ja ottaa huomioon luontoarvot metsien hoidossa.

Lainsäädännön suojelemat kohteet, kuten metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, jätetään metsätalouden ulkopuolelle niiden koosta riippumatta. Lisäksi edustava joukko muita tärkeitä ekosysteemejä säästetään eli jätetään luonnontilaan. Edellä mainitut kohteet lasketaan talouskäytön ulkopuolelle jääviin alueisiin ja erityiskohteisiin.

Talouskäytön ulkopuolelle jäävät alueet ja erityiskohteet

FSC-sertifioidussa metsässä talouskäytön ulkopuolelle jääviä alueita ja erityiskohteita tulee olla yhteensä vähintään 10 % metsämaan alasta:

1. Vähimmäisala, joka jätetään pysyvästi metsätalouden ulkopuolelle, on vähintään 5 % metsämaan pinta-alasta.

2. Lisäksi tulee rajata erityiskohteita, joissa ensisijaisena metsänhoidon tavoitteena on talouden sijasta ympäristön vaaliminen esimerkiksi tuottamalla järeää lahopuuta tai säilyttämällä metsä eri-ikäisrakenteisena. Jos metsäomaisuuden laajuus on enintään 20 hehtaaria, 5 prosentin talouskäytön ulkopuolelle jäävän alueen vähimmäisvaatimusta ei ole.
Metsänomistajan pitää kuitenkin säästää ne kohteet, joilla on tai joihin voi kehittyä korkeita luontoarvoja.

Lainsäädäntö antaa perustan

Metsänomistajan on noudatettava metsätaloutta, elinkeinon harjoittamista ja maanomistajuutta koskevia lakeja ja säädöksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia ja kunnioittaa jokamiehenoikeuksia. Kiinteistöllä ei saa esiintyä selvittämättömiä ristiriitoja omistus- tai käyttöoikeuksista.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211