Skogsbrukscertifiering

Ett FSC-certifierat skogsbruk ger ekonomisk avkastning, men tar också hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas. Anställda erbjuds avtalsenliga och säkra arbetsvillkor. Samer och allmänhet ges möjlighet till insyn och påverkan. Särskild hänsyn tas vid skogsbruksåtgärder som berör samiska kulturplatser, renbetesområden eller viktiga rekreationsområden

För att certifiera din skog behöver du en skogsbruksplan och tydliga rutiner för hur du bedriver ditt skogsbruk. Bland annat rutiner som visar hur du förbereder, genomför och följer upp resultaten av olika skogsskötselåtgärder.

Inför en ny certifiering gör certifieraren ofta en förhandsbedömning. Det kan ge dig som markägare vägledning om saker du behöver förbättra för att klara den slutgiltiga certifieringskontrollen.

Vid själva certifieringen undersöks hur skogsbruket bedrivs, både i fält och på papperet. Ett expertteam bedömer sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden.

Om allt är i sin ordning när huvudcertifieringen genomförs får du ett skogsbrukscertifikat och tillgång till FSC:s varumärke. Certifieraren ser också till så att uppgifterna om certifieringen läggs ut i FSC:s internationella databas.

Gruppcertifiering av mindre skogsinnehav

Certifiering i ett gruppcertifikat kan göra det enklare för mindre skogsägare att delta i FSC.
Största delen av det administrativa arbetet sköts av den som ansvarar för gruppcertifikatet.
Flera olika organisationer erbjuder certifiering i grupp.
Nedan hittar du en förteckning över aktuella gruppcertifikat och kontaktpersoner. Kostnaderna bestäms av den som ansvarar för gruppcertifikatet, du kan fråga om pris hos de organisationer som intresserar dig.


Spårbarhetscertifiering

FSC-certifierade företag ska:

 • Utse FSC-ansvarig
 • Känna till standardens innehåll
 • Utbilda personalen
 • Ha rutiner för att tillämpa standarden

Spårbarhetscertifiering krävs för att en produkt ska få bära FSC:s märke.
Spårbarhetscertifiering ger garantier för att träråvaran har ett ansvarsfullt och kontrollerat ursprung.

Varje företag som bearbetar, förädlar eller handlar med FSC-certifierade träprodukter måste ha ett Spårbarhetscertifikat för att kunna använda FSC:s märke. Ett grundkrav är att verksamheten har ett system för att följa och skilja FSC-produkter från icke-certifierade produkter.

Ett företag som vill certifiera sig måste:

 • ha ett kvalitetssystem för interna rutiner
 • kunna kontrollera trävarans/träfiberns ursprung i FSC-produkter
 • kunna utföra månadsvis kontroll och dokumentation av FSC-produktionen
 • kunna märka fakturor och transporthandlingar som rör FSC-produkter med certifikatsnummer
 • kunna använda FSC-varumärket på rätt sätt på FSC-produkterna (med hjälp av certifieraren)

En oberoende certifieringsorganisation kontrollerar om företaget klarar dessa krav. Certifieraren inriktar sig på att bedöma kvalitetssystemet och hur det tillämpas. Certifieraren bedömer och värderar också riskerna för att FSC-material kan blandas samman med annat material som inte får ingå i FSC-certifierade produkter.

Efter sin genomgång upprättar certifieraren en revisionsrapport och utfärdar ett certifikat. Certifieraren meddelar giltighetstid för certifikatet och frekvens för uppföljande kontroller.

Certifierare tillhandahåller FSC:s märke och instruktioner för hur det ska användas. Det är även certifieraren som kontrollera användning av FSC:s varumärke, både på produkter och vid marknadsföring av produkter och verksamhet.


Controlled Wood

FSC:s standard för Controlled Wood gör det möjligt för tillverkare att blanda FSC-certifierat material med ocertifierade material under kontrollerade förhållanden. Sådana produkter märks med beteckningen FSC Mix.

FSC:s standard för Controlled Wood är ett komplement till FSC:s spårbarhetsstandard. Den har utvecklats för att hantera faktiska problem med att få fram produkter som enbart innehåller FSC-certifierad råvara (100 %). Många produkter med trä innehåller fibrer från flera olika källor.

Spårbarhetsstandarden innehåller strikta regler för hur och i vilken omfattning inblandning får ske. Det krävs att all ocertifierad material ska komma från kontrollerade och acceptabla källor. Standarden för Controlled Wood används för att bevisa det.

Virke som inte accepteras i FSC-märkta produkter (oacceptabelt ursprung):

 • Olagligt avverkat virke
 • Virke som avverkats i strid med traditionella och mänskliga rättigheter
 • Virke från avverkningar som hotar höga naturvärden
 • Virke från områden som avskogas eller omförs till plantager
 • Virke från områden med genmodifierade trädslag

Alla spårbarhetscertifierade tillverkningsföretag som blandar FSC-certifierat material med trämaterial av annat ursprung måste göra en bedömning av risk för förekomst av virke med oacceptabelt ursprung från det område där virket köps in. Företagen gör egna riskbedömningar. Just nu utvecklas systemet både på nationell och internationell nivå. Målet är att ha en riskbedömning på nationell nivå som alla företagen bör använda.

Inga påståenden som rör Controlled Wood får göras i marknadsföringssyfte mot slutkonsument och det är inte heller tillåtet att märka produkter som går till försäljning med FSC Controlled Wood. Kommunikation som rör kontrollerat virke får bara ske som affärskorrespondens på fakturor och transporthandlingar o.s.v.

FSC Global Forest Registry (www.globalforestregistry.org/) innehåller information om riskerna för förekomst av virke från oacceptabla källor i olika delar av världen. Registret redovisar situationen i över 150 länder.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211