FSC Finland

FSC Finlands officiella namn är Föreningen för ansvarsfullt skogsbruk. Det är en oberoende, icke-vinstdrivande medlemsorganisation. FSC Finland är en fristående medlemsorganisation i Internationella FSC:s nätverk.

Föreningen sprider kännedom om FSC i Finland, övervakar användningen av FSC:s varumärke i Finland, och utvecklar den finska skogsbruksstandarden enligt FSC. Föreningen driver utvecklingen av FSC på lokal och regional nivå. Eftersom FSC Finland är ansvarig för den finska skogsbruksstandarden, har styrelsen i FSC Finland etablerat en arbetsgrupp för standardutvecklingen för att uppdatera den finska FSC-standarden.

Många medlemmar i FSC Finland är också medlemmar i Internationella FSC.

FSC Finland och andra regionala och nationella nätverkspartners är som regel fristående organisationer, men ska arbeta på ett sätt som ligger i linje med Internationella FSC:s grundläggande mål, regler och värden. Samarbetet regleras genom särskilda avtal. FSC Finland är Internationella FSC:s ackrediterade samarbetsorgan (National Office).

På föreningens årsmöten kallas alla medlemmar. FSC Finlands styrelse väljs på årsstämman. Ekonomisk kammare, social kammare och miljökammare har lika många representanter i styrelsen och i arbetsgrupper. Vid omröstningar har kamrarna samma röststyrka, oavsett medlemsantal. Årsmötet granskar bokslutet och beslutar om medlemsavgifter.


Historia

FSC Finlands grundläggande möte hölls den 18 oktober 2000 på inbjudan av Sirpa Pietikäinen. Arbetet för att etablera Finlands FSC skogsbruksstandard initierades, och år 2001 grundades föreningen FSC Finland. Föreningen förhandlade om standarden fram till 2010 då konsensus uppnåddes om den nuvarande skogsbruksstandarden.

Internationella FSC:s avdelning Policy och Standards Unit godkände FSC Finlands skogsbruksstandard och den trädde i kraft under våren 2011.
År 2013 bytte föreningen namn till Förening för Ansvarsfullt skogsbruk.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211