Kontrolloitu puu ja kansallinen riskinarvio

Kysymyksiä ja vastauksia

Suomessa vietiin vuonna 2018 loppuun kontrolloidun puun keskitetty kansallinen riskiluokitusprosessi (CNRA, centralized national risk assessments).
Suomen riskinarvioinnin voi ladata kansainvälisen FSC:n dokumenttipankista.


Tämä Kysymyksiä ja vastauksia -osio liittyy käytyyn prosessiin.


Kysymyksiä, joihin vastaukset alla (laadittu keväällä 2018):

 • Miten FSC-merkinnät liittyvät kontrolloituun puuhun?
 • Mitä on kontrolloitu puu?
 • Miksi tarvitaan kontrolloitua puuta?
 • Miten kontrolloitu puu vaikuttaa suomalaiseen puukauppaan?
 • Mikä on kansallinen riskinarvio?
 • Kuka tekee kansallisen riskinarvion? Ketkä ovat vaikuttaneet lopputulokseen?
 • Mikä on riskinarviontiprosessin aikataulu?
 • Mitä prosessissa tapahtui vuonna 2018?
 • Mistä löydän kansallisen riskinarvion?
 • Milloin puunhankkijoiden on toimittava uuden riskinarvioinnin mukaisesti?
 • Mihin riskiluokitukset perustuvat ja mitä luokitukset ovat?
 • Miksi joissakin maissa on korkean riskin alueita? Eikö lähtökohtaisesti toimita esimerkiksi lakien mukaisesti?
 • Millaisia ovat muiden maiden riskinarviot verrattuna Suomeen? Onko muiden maiden tilannetta huomioitu Suomen riskinarvioita tehtäessä?
 • Miten toimin, jos olen ostamassa kontrolloitua puuta?
 • Olen metsänomistaja. Miten tämä riskinarviointi vaikuttaa minun metsääni?
 • Voiko Suomen riskiluokitus muuttua lähivuosina?

Miten FSC-merkinnät liittyvät kontrolloituun puuhun?

FSC sertifioitujen tuotteiden raaka-aine on peräisin FSC-sertifioiduista metsistä. FSC-merkintöjä on kolme erilaista. Kontrolloitu puu liittyy FSC Mix -merkintään:

FSC 100 % = materiaali on kokonaan FSC-sertifioitua
FSC Mix = väh. 70 % FSC-sertifioitua, maks. 30 % kontrolloitua puuta, voi olla myös kierrätysmateriaalia
FSC Kierrätetty = materiaali on sataprosenttisesti kierrätyskuitua

Mitä on kontrolloitu puu?

FSC-sertifioidun raaka-aineen kanssa voidaan sekoittaa kontrolloitua puuta FSC Mix -tuotteiden valmistusta varten.
Kontrolloidun puun on oltava hyväksyttävistä lähteistä. Kontrolloidun puun järjestelmä määrittelee nämä hyväksyttävät lähteet eli minimivaatimukset raaka-aineelle.

Kontrolloituun puuhun liittyvät alla olevat kategoriat 1 - 5. Kontrolloitu puu ei saa
1. olla laittomasti hakattua
2. olla lähtöisin alueilta, joissa perinteisiä oikeuksia tai kansalaisoikeuksia rikotaan
3. olla lähtöisin metsistä, joissa metsänkäyttö uhkaa korkeita suojeluarvoja
4. olla lähtöisin alueilta, joissa luonnonmetsää on hakattu puuplantaasin tai muun korvaavan maankäyttömuodon tieltä
5. olla geenimuunneltua perimää.

FSC:n kontrolloidun puun standardit uudistuivat hiljattain. Uudistus tehtiin, koska haluttiin vastata kontrolloitua puuta kohtaan osoitettuun kritiikkiin ja osoittaa, että kontrolloitu puu todella on kontrolloitua.

Uutta standardia on kutsuttu Due diligence -standardiksi. Se auttaa puuta hankkivia organisaatioita hallitsemaan toimitusketjun riskejä. Esimerkiksi ihmisoikeuksiin tai korkeisiin suojeluarvoihin liittyvät rikkomukset ovat yritykselle valtava riski.

Miksi tarvitaan kontrolloitua puuta?

Kontrolloidun puun käytöllä avustetaan valmistajia hallitsemaan tilannetta, jos FSC-sertifioidun puuraaka-aineen toimitus on vaihtelevaa tai heikkoa. Samalla luodaan kysyntää FSC-tuotteille.
Jos sertifikaatinhaltija ei pysty jostain syystä hankkimaan raaka-ainetta sertifioiduista lähteistä, pystyy hän korvaamaan osan materiaalista kontrolloidulla puulla. Näin sertifikaatinhaltija voi tarjota FSC-tuotteita, vaikka FSC-materiaalin saatavuudessa olisi haasteita.

Miten kontrolloitu puu vaikuttaa suomalaiseen puukauppaan?

Suuret sertifikaatinhaltijat hankkivat sertifioidun puun lisäksi kontrolloitua puuta. Nyt tehty kansallinen riskinarvio siis vaikuttaa suureen osaa suomalaista puukauppaa.

Mikä on kansallinen riskinarvio?

Kontrolloidun puun hankinnassa on huomioitava kansallinen riskinarvio. Kansallinen riskinarvio tehdään kussakin maassa kyseisen maan olosuhteet huomioiden. Riskinarvioinnista käytetään kansainvälisesti lyhennelmää CNRA (centralized national risk assessments).

Kuka tekee kansallisen riskinarvion? Ketkä ovat vaikuttaneet lopputulokseen?

Suomen riskinarvion tehtiin yhteistyössä kansainvälisen (NEPCon) ja kotimaisen (Tapio) konsulttiyrityksen kanssa. Prosessissa oli mukana Suomen FSC ja kolmesta kamarista koostuva työryhmä (talous-, ympäristö- ja sosiaalinen kamari).
Työryhmän jäsenet ovat FSC-yhdistyksen jäsenorganisaatioiden edustajia. Kyseessä ei kuitenkaan ole neuvotteluprosessi, vaan konsultti tekee lopulliset päätökset saamansa aineiston ja analyysin perusteella. Prosessissa kuullaan myös FSC:n ulkopuolisia sidosryhmiä ja asiantuntijoita.

Mikä oli riskinarviontiprosessin aikataulu?

CNRA-prosessi alkoi syyskuussa 2017. Maaliskuun 2018 lopussa valmistui kolmas luonnos. Tämä luonnos laitettiin julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi eli konsultaatioon. Valmis riskintarviointi julkaistiin loppuvuodesta 2018.


Mitä prosessissa tapahtui vuonna 2018?

19. huhtikuuta järjestettiin sidosryhmätilaisuus, jossa esiteltiin kontrolloidun puun järjestelmää ja riskinarviontiprosessia.
Virallinen kommentointi tapahtui verkkoalustan konsultaation kautta. Konsultaatioon osallistuminen vaati rekisteröitymisen, mutta kommentoinnin pystyi tekemään anonyymisti.

Riskinarviointien tasalaatuisuuden varmistamiseksi kansainvälinen FSC vertailee eri maiden riskinarviointeja ennen lopullista hyväksyntää. Valmis riskinarviointi julkaistiin 27. marraskuuta 2018.


Mistä löydän kansallisen riskinarvion?

Suomen kansallisen riskinarvion (FSC-CNRA-FI V1-0) voi ladata kansainvälisen FSC:n dokumenttisivulta. Riskinarvio on englanniksi. Valitse "Download now" -palkki klikkaamalla. Riskinarvio latautuu koneellesi ZIP-muotoisena kansiona. Kansion avaamalla näet kansallisen riskinarvion ja sen liitteet.

Milloin puunhankkijoiden on toimittava uuden riskinarvion mukaan?

Kun kansainvälinen FSC on hyväksynyt riskinarvion, FSC:n kontrolloitua puuta hankkivan yrityksen tulee päivittää omat Due diligence -järjestelmänsä vastaamaan uutta riskinarviota kuuden kuukauden sisällä siitä. Aikataulu voi muuttua, jos jatkoaika on perusteltu ja sertifiointiorganisaation (auditoija) hyväksymä.

Mihin riskiluokitukset perustuvat ja mitä luokitukset ovat?

Riskiä on arvioitu keräämällä laajaa tausta-aineistoa luotettavista lähteistä (mm. LUKE, SYKE): esimerkiksi tilastoja, metsätietoaineistoja, ympäristön tilaa kuvaavia lukuja, asiantuntijahaastatteluja, satelliittikuviin perustuvaa dataa sekä lakiaineistoja. Näiden aineistojen pohjalta on tehty analyysi, jonka perusteella on annettu arvio riskistä. Riski voidaan määritellä joko matalaksi tai määritellyksi riskiksi.

Matala riski (low risk):

Matala riski tarkoittaa sitä, että riskitason on oltava hyväksyttävä. Jonkinlainen riski voi siis olla. Myös matalan riskin alueilla on selvitettävä puun alkuperä.
Jos riskimäärittely päätyy matalaan riskiin, tarkoittaa se vähemmän ohjausta ja valvontaa sekä kustannuksia toimijoille. On tärkeää, että riskinmäärittely pohjautuu uskottavaan analyysiin ja riittävän kattavaan aineistoon.

Määritelty riski (specified risk):

Määritelty riski tarkoittaa havaittuja riskejä. Havaitut riskit kohdistuvat tiettyihin osa-alueihin. Riski voidaan siis kohdistaa tiettyyn asiaan ja alueeseen.
Kun riski on tunnistettu, tarkoittaa se, että FSC-sertifioidun puunhankkijan on määriteltävä riskinhallintatyökalut, joilla riskiä pienennetään hyväksyttävälle tasolle. Riskien vähentämisen avulla on mahdollista toimia alueella, mutta puunhankkijalla on vastuu toimien riittävyydestä.
Lopullisesti riskinhallintatoimien riittävyyden määrittelee auditoija.

Miksi joissakin maissa on riskialueita? Eikö lähtökohtaisesti toimita esimerkiksi lakien mukaisesti?

Aina esimerkiksi lait tai niiden käytännön toteutus eivät riitä takaamaan riittävää FSC-vaatimusten, kuten ympäristöarvojen, säilymistä. Tästä syystä kunkin maan osalta arvioidaan esimerkiksi sitä, millaisia korkeita suojeluarvoja maassa on, miten lainsäädäntö ja toimivat käytännöt suojaavat näitä arvoja, ja mikä on riski, että metsätalous uhkaa näitä arvoja (kategoria 3). Samalla tavalla arvioidaan kaikki kategoriat. Riskinarviossa huomioidaan myös erilaiset näkökulmat, kuten huomioidaan metsätalouden ja sidosryhmien (esimerkiksi alkuperäiskansa) välisten kiistojen olemassaolo.

Millaisia ovat muiden maiden riskinarviot verrattuna Suomeen? Onko muiden maiden tilannetta huomioitu Suomen riskinarvioita tehtäessä?

Naapurimaiden riskinarvioita on huomioitu Suomen arviota tehtäessä. Lähialueiden riskinarviot ovat samansuuntaisia kuin Suomessa, vaikka maiden lähtötilanteissa toki on vaihtelua lainsäädännön ja esimerkiksi luontoarvojen kartoituksen suhteen. Lähes kaikissa maissa on sekä matalan että määritellyn riskin alueita. Eri alueita on voitu luokitella maantieteellisesti tai esimerkiksi omistajuuden mukaan (valtion metsät vs. yksityisten omistamat metsät).

Myös kansainvälinen FSC vertailee konsulttien tekemiä riskinarvioita ja vaikuttaa siihen, että ne tehdään samojen mittareiden mukaan.


Miten toimin, jos olen ostamassa kontrolloitua puuta?

Matalan riskin tapauksessa ostaja voi ostaa puuta alueelta. Lisätoimia ei tarvita.

Jos hankinta-alueella on määritelty riski, ostajalla on velvollisuus laatia riskinhallintatyökaluja, joilla riskiä voidaan madaltaa.
Suomessa ei ole määritelty yhteisesti riskinhallintatyökaluja, mutta toimijat voivat tehdä yhteistyötä sopivien toimien määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Jos olet ostamassa kontrolloitua puuta, on sinun ensimmäiseksi tutustuttava riskinarvioon. Jos hankinta-alue on määritelty korkean riskin alueeksi, määrittele riskinhallintatyökalut ja toteuta tarvittavat toimet (esimerkiksi sidosryhmien kuuleminen) riskin madaltamiseksi.

Jos riskiä ei voida madaltaa eikä hankittavaksi aiottu puu täytä FSC-kontrolloidun puun vaatimuksia, sitä ei voi jatkojalostaa tai myydä FSC-kontrolloituna puuna.


Olen metsänomistaja. Miten tämä riskinarviointi vaikuttaa minun metsääni?

Yksityiseltä metsänomistajalta ei vaadita toimia. Kontrolloitua puuta hankkivalla toimijalla on vastuu siitä, että ostettu puu vastaa FSC-vaatimuksia ja tuotteita voidaan myydä FSC-merkin alla kuluttajille.
Riskiluokitus voi rajoittaa tai estää metsien käyttöä määritellyn riskien alueilla.

Voiko Suomen riskiluokitus muuttua lähivuosina?

Voi, jos Suomessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat riskiluokitukseen.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211