Wild Wonders of Europe


WWF Suomi

Löyly-projektissa tiiviisti mukana olevan WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder on vakuuttunut siitä, että FSC-sertifioinnilla ja Löyly-projektilla voidaan edistää suomalaisen metsäluonnon hyvinvointia.

WWF:lle Löyly näyttäytyy loistavana esimerkkinä vastuullisten kulutustottumusten edistäjänä. Löylyn kaltaisten projektien myötä vastuullisesti hankittu puumateriaali, FSC-sertifioitu puu, tulee entistä tutummaksi kuluttajille. FSC-sertifioidun puun ohella Löylyn yhteydessä olevassa ravintolassa tarjoiltavat WWF:n kalaoppaan mukaiset lajit sekä MSC-sertifioidut kalatuotteet lisäävät kuluttajien tietoisuutta siitä, minkälaisilla valinnoilla jokainen voi itse edistää kestävämpää tulevaisuutta.

– Haluamme lisätä ihmisten tietämystä FSC:stä. Suomalainen puu on parhaimmillaan ja arvoisessaan käytössä juuri puurakennuksessa. Ja mikäs sen suomalaisempi rakennus kuin sauna! Juuri tällaisten hyvien esimerkkien kautta myös FSC ja sen lisäarvo tulee laajemmin tutuksi, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder iloitsee.

– Metsien käyttö on hyvä asia, kun sitä tehdään kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti ja huolehditaan myös riittävästä suojelupinta-alasta. Suomen metsien käyttö on kuitenkin kriisiytymässä hallitusohjelman myötä, jossa tavoitteena on lisätä hakkuita ja samalla vähentää luonnonsuojelurahoitusta. Sertifioimalla talousmetsiä FSC:llä luodaan talousmetsille tavanomaista metsienkäsittelyä parempi pohja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Lisäksi FSC:ssä on huomioitu paremmin luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeiset seikat. Näitä ovat esimerkiksi säästöpuiden järeysvaatimus, vesistöjen suojavyöhykkeet ja petolintujen pesäpuiden säilyttäminen, Rohweder summaa.

FSC:n järjestelmän demokraattisuus ja ratkaisunhakuisuus on WWF:lle myös tärkeää.

– Paitsi että FSC edistää metsien ekologisesti kestävää käyttöä lähtökohtaisesti, se tarjoaa myös päätöksentekorakenteensa vuoksi mahdollisuuden sovitella metsien käyttöön liittyviä ristiriitoja jo ennen metsään menoa.

WWF (Maailman luonnonsäätiö)

WWF Suomi on osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimistoja noin 50 maassa ja toimintaa yli sadassa maassa. WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. WWF edistää kestävää tuotantoa ja kulutusta kehittämällä vastuullisuudesta kertovia sertifikaatteja ja viestimällä niistä. WWF on yksi merkittävimmistä FSC-sertifioinnin tukijoista. wwf.fi

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211