Uutishuone


Tuesday, 02 February 2021
Uudistunut FSC-metsästandardi etenee hyväksyttäväksi

Esitys Suomen uudeksi FSC-metsästandardiksi on hyväksytty Suomen standardityöryhmässä. Työryhmä on saanut neuvottelut päätökseen ja hyväksynyt standardin sisällöt.


Standardi määrittelee vähimmäistason sille, miten FSC-sertifioituja metsiä tulevaisuudessa hoidetaan Suomessa. Se luo peruskiven metsien taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuulliselle hoidolle FSC-sertifioiduissa metsissä.

Suomen FSC-standardin laatimisesta vastaava standardityöryhmä pääsi yksimielisyyteen standardin sisällöistä perusteellisten, useita vuosia kestäneiden neuvotteluiden tuloksena. Sisällöt on nyt hyväksytty kaikissa FSC:n kolmessa kamarissa: sosiaali-, talous ja ympäristökamarissa.

Standardityöryhmän jäsenet edustavat laajasti suomalaista metsäalaa ja kansalaisjärjestöjä. Sosiaalikamariin kuuluu järjestöjä, jotka edustavat metsäalan työntekijöitä, metsän virkistyskäyttöä ja saamelaisia. Talouskamari edustaa metsäteollisuutta, koneyrityksiä ja FSC:ssä mukana olevia metsänomistajia. Ympäristökamari koostuu ympäristöjärjestöistä.

Uusi standardi on päivitetty FSC:n uusimpien periaatteiden ja kriteerien mukaiseksi sekä vastaamaan paremmin 2020-luvun metsätalouden haasteisiin.

Talouskamari kiittelee neuvottelujen hyvää henkeä. Talouskamari on neuvotteluissa korostanut sitä, että nyt neuvoteltu standardi olisi metsänomistajille taloudellisesti houkutteleva ja riittävän yksinkertainen, jotta FSC-sertifiointi voi jatkua ja laajentua Suomessa.

Suomen metsäluonnon tilasta huolestunut ympäristökamari on puolestaan tyytyväinen siihen, että standardia saatiin kehitettyä luonnon kannalta parempaan suuntaan. Esimerkiksi lahopuun säästäminen ja herkkien elinympäristöjen turvaaminen suojavyöhykkeillä ovat tutkimustietoon perustuvia, kustannustehokkaita keinoja parantaa metsäluonnon tilaa.

Monimuotoisuuden huomioiva metsänhoito tarjoaa samalla myös erinomaisia mahdollisuuksia metsien virkistyskäyttöön. Sosiaalikamarin näkökulmasta standardin parannuksiin kuuluvat myös työelämän pelisääntöjen tarkennukset sekä työnantajan vastuiden selkiyttäminen. Lisäksi standardi ottaa huomioon saamelaisille tärkeän kansainvälisen alkuperäiskansaoikeuden kehityksen ja tuo sen käytäntöön metsien käytössä.

Seuraavaksi esitys menee kansainvälisen FSC:n arvioitavaksi. Kansainvälinen FSC arvioi standardin sisältöä FSC:n periaatteita ja kriteerejä sekä kansainvälisiä yleisindikaattoreita vasten ja pyytää todennäköisesti vielä täsmennyksiä standardiin ennen kuin antaa sille lopullisen hyväksynnän.

Uusi metsästandardi tulee voimaan arviolta alkuvuodesta 2022, kun lopullinen versio on hyväksytty. Tämän jälkeen FSC-sertifioiduissa metsissä alkaa 3 kuukauden sopeutumisaika ennen standardin voimaantuloa. Sen jälkeen standardin toimeenpanossa on 12 kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa auditoijat varmistavat, että uuden standardin edellytykset täyttyvät.

Standardiesitykseen voi tutustua avaamalla alla olevan pdf-tiedoston.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211