Lehtipuuosuus

Lehtipuuosuuden säilyttäminen vähintään 10 prosentissa parantaa monien lajien elinympäristöjä ja lisää metsän monimuotoisuutta. Lehtipuiden urvut tarjoavat ruokaa linnuille, esimerkiksi pyille ja teerille. Lehtipuiden karike lisää metsämaan ravinnepitoisuutta ja näin ollen parantaa metsän terveyttä ja kasvukykyä. Erityisesti haapa on avainlaji monimuotoisuuden kannalta, ja se on tärkeä etenkin lahopuusta riippuvaisille eliöille sekä hyvä pesintäpuu kolopesijöille. Useita puulajeja sisältävät sekametsät ovat lajistoltaan monimuotoisempia ja kestävät metsätuhoja paremmin.

leafy trees photo
Standardin vaatimukset

Lehtipuuosuutta ei vähennetä alle 10 % kasvatettavan puuston runkoluvusta. Jos lehtipuuosuus on alle 10 % runkoluvusta ennen toimenpiteitä, lehtipuusto säästetään, paitsi niiltä osin kuin se selvästi haittaa havupuiden kasvua. 

Taimikonhoidossa säästetään lisäksi määriteltyjä monimuotoisuuden kannalta arvokkaita lehtipuulajeja, kuten tammia ja muita jaloja lehtipuita, raitoja, tuomia, pihlajia ja tervaleppiä.