Mitä FSC-sertifiointi merkitsee käytännössä?

FSC-sertifioidun metsän hoitaminen ei ole sen vaativampaa kuin muunkaan sertifioidun metsän hoitaminen. FSC:n vaatimukset otetaan huomioon jo metsäsuunnitelmassa

Metsän hoitaminen on helppoa, kun metsäsuunnitelma on ajan tasalla, sen sisällöt selkeitä ja sitä noudatetaan aktiivisesti.

lehtiä

FSC-sertifiointi on metsänomistajalle vapaaehtoista, eikä sertifiointipäätöstä voida tehdä ilman metsänomistajan suostumusta. Sertifioinnista pääsee halutessaan irti. Jokainen FSC-sertifioitu metsätila sitoutuu FSC-standardin sääntöihin niin, että metsänomistaja tuntee säännöt hyvin. 
 
Pienmetsänomistajan ei tarvitse hoitaa sertifiointiin liittyvää hallinnointia itse, vaan siitä huolehtii sertifiointiryhmän vetäjä. Metsänomistaja voi erikseen sopia, että ryhmän vetäjä ottaa vastuulleen myös metsien hoidon. Ryhmäsertifiointiin pääsee mukaan ilmoittautumalla ryhmän vetäjälle ja sitoutumalla ryhmän sääntöihin. Tämän jälkeen metsää hoidetaan metsänhoiodn FSC-standardin mukaisesti.
 
FSC-sertifioidussa metsässä vaalitaan biologista monimuotoisuutta, taloudellista kestävyyttä sekä maisema- ja kulttuuriarvoja. FSC-standardin periaatteita noudatetaan kaikissa metsänhoidon toimenpiteissä.

Suomen FSC-standardi edellyttää esimerkiksi seuraavaa:
 

 • Uhanalaiset lajit, arvokkaat elinympäristöt ja muut suojelunarvoiset alueet tulee tunnistaa. Nämä tiedot sisällytetään metsäsuunnitelmaan.
   
 • Lainsäädännön suojelemat kohteet, kuten metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, jätetään metsätalouden ulkopuolelle niiden koosta riippumatta. Lisäksi jätetään luonnontulaan edustava joukko muita tärkeitä ekosysteemejä. Talouskäytön ulkopuolelle jääviä alueita ja erityiskohteita tulee olla yhteensä vähintään 10 % metsämaan alasta. Näistä pysyvästi metsätalouden ulkopuolelle jätetään vähintään 5 % metsämaan pinta-alasta. Lisäksi tulee rajata erityiskohteita, joissa ensisijaisena metsänhoidon tavoitteena on ympäristön vaaliminen esimerkiksi tuottamalla järeää lahopuuta tai säilyttämällä metsä eri-ikäisrakenteisena.
   
 • Vesistöjen ja pienvesien varsien suojavyöhykkeet jätetään käsittelyn ulkopuolelle.
   
 • Metsänhoitotöissä huolehditaan metsän lehtipuuosuudesta. Lehtipuuosuutta ei vähennetä harvennuksissa tai taimikonhoidossa alle 10 prosenttiin runkoluvusta.
   
 • Uudistamisessa suositaan luontaisesti syntyneitä taimia, kun se on metsätaloudellisesti perusteltua.
   
 • FSC-sertifioiduissa metsissä ei tehdä uudisojituksia. Kunnostusojituksia tehdään vain kunnostusojituskelpoisille kohteille.

 

 • Metsien hoidossa käytetään osaavia urakoitsijoita ja toimijoita, jotka noudattavat FSC:n ohjeistusta.
   
 • Sidosryhmille ja rajanaapureille kerrotaan toiminnasta ja tulevista toimenpiteistä, ja heidän kanssaan keskustellaan niistä. Metsistä hyötyvät metsänomistajan lisäksi myös paikalliset yrittäjät, virkistyskäyttäjät, metsästäjät ja kalastajat.
   
 • Huolehditaan, ettei metsätalous suoraan tai välillisesti uhkaa saamelaisten hallinnassa olevia luonnonvaroja.