FSC - Forest Stewardship Council

FSC - Forest Stewardship Council är en internationell, ideell och öppen organisation. Genom att välja FSC-märkta produkter kan konsumenter vara säkra på att produkten kommer från välskötta skogar. FSC utvecklar standarder, skapar system för kontroll och skyddar FSC:s varumärken.

FSC:s medlemmar har tillsammans utvecklat FSC:s Principer och Kriterier, den högsta standarden för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk.

På dessa sidor hittar du information om FSC Finland i allmänhet, olika FSC-certifikatstyper och vägledning om hur du använder FSC-varumärket.

Den finska skogsbrukstandarden på svenska finns här.

FSC maapallo

Om FSC - vilka är vi?

För att skapa balans i möjligheterna att påverka är medlemmarna i FSC indelade i tre kammare: miljökammare, ekonomisk kammare och social kammare. Varje kammare har samma rättigheter i beslutsfattandet. På internationell nivå viktas också rösterna så att representanter från det globala Nord och Syd får 50 % av röstdelarna var.

Samma grundregler gäller i hela världen. Skogscertifiering enligt FSC:s globala Principer och Kriterier är grunden i FSC:s certifieringssystem. FSC-certifiering bygger på tio viktiga principer och tillhörande kriterier för skogsbruk. FSC:s principer och kriterier är enhälligt godkända av medlemmarna. FSC:s mål är att varje land upprättar sin egen standard för god skogsskötsel enligt nationella förhållanden som är lämpliga med FSC:s kriterier.

Finlands nuvarande skogsbruksstandard antogs 2011 och kommer att uppdateras 2022. Välkommen som medlem för att påverka!

Läs mer: FSC på marknad.

FSC Finland

FSC Finlands officiella namn är Föreningen för ansvarsfullt skogsbruk. Det är en oberoende, icke-vinstdrivande medlemsorganisation. FSC Finland är en fristående medlemsorganisation i Internationella FSC:s nätverk.

Föreningen sprider kännedom om FSC i Finland, övervakar användningen av FSC:s varumärke i Finland, och utvecklar den finska skogsbruksstandarden enligt FSC. Föreningen driver utvecklingen av FSC på lokal och regional nivå. Eftersom FSC Finland är ansvarig för den finska skogsbruksstandarden, har styrelsen i FSC Finland etablerat en arbetsgrupp för standardutvecklingen för att uppdatera den finska FSC-standarden.

Många medlemmar i FSC Finland är också medlemmar i Internationella FSC.

FSC Finland och andra regionala och nationella nätverkspartners är som regel fristående organisationer, men ska arbeta på ett sätt som ligger i linje med Internationella FSC:s grundläggande mål, regler och värden. Samarbetet regleras genom särskilda avtal. FSC Finland är Internationella FSC:s ackrediterade samarbetsorgan (National Office).

På föreningens årsmöten kallas alla medlemmar. FSC Finlands styrelse väljs på årsstämman. Ekonomisk kammare, social kammare och miljökammare har lika många representanter i styrelsen och i arbetsgrupper. Vid omröstningar har kamrarna samma röststyrka, oavsett medlemsantal. Årsmötet granskar bokslutet och beslutar om medlemsavgifter.

Läs mer: Använda FSC:s varumärke.

Läs mer: I marknadsföring behövs en varumärkeslicens.

Läs mer: FSC Finlands historia.

Certifiering

Certifieringen säkerställer att FSC-märkta produkter kommer från välskötta skogar som skapar ekologiska, sociala och ekonomiska fördelar. Med en FSC-certifiering visar skogsägare att de tar hand om sin skog på ett ansvarsfullt sätt. FSC-certifiering kan också ge tillgång till nya marknader. FSC:s principer och kriterier fastställer goda skogsbruksmetoder.

De skogsägare som vill FSC-certifiera sin skog, tillåter att ett certifieringsföretag granskar skogen. Certifieringsföretaget kontrollerar att skogsbruket uppfyller FSC:s krav. Om allt är i sin ordning beviljar certifieraren ett skogsbrukscertifikat (Forest management, ”FM”) för fem år. Skogsbruket kontrolleras varje år. Detta säkerställer att skogsbruket ständigt möter FSC:s krav. För gruppcertifikat, kontrolleras bara en del av deltagarna per år.

Spårbarhetscertifiering (Chain of Custody, ”CoC”) är FSC:s andra certifikatstyp. Det möjliggör försäljningen av FSC-certifierat virke eller FSC-certifierade produkter. Med ett spårbarhetscertifikat kan det certifierade trämaterialet spåras genom hela tillverkningsprocessen, ända fram till butikshyllan. Varje företag som bearbetar, förädlar eller handlar med FSC-certifierade träprodukter måste ha ett spårbarhetscertifikat för att kunna använda FSC:s märke. Ett grundkrav är att verksamheten har ett system för att följa och skilja FSC-produkter från icke-certifierade produkter.

FSC:s varumärke används för att markera och främja FSC-certifierade produkter. FSC övervakar att varumärket används laglig och korrekt.

Certifikatstyper

FSC har tre olika typer av certifikat med anknytning till produktion av trä och till produktionskedjan.

Skogsbrukscertifikat (Forest Management, ”FM”) innebär att skogsmarken sköts enligt FSC:s principer och kriterier, som de kommer till uttryck i FSC Finlands skogsbruksstandard.

Spårbarhetscertifikat (Chain of Custody ”CoC”) är avsedd för varje företag som bearbetar, förädlar eller handlar med FSC-certifierade träprodukter. Certifikatet säkerställer att FSC-märkta produkter består av FSC-certifierade och kontrollerade källor. Certifiering krävs för att en produkt ska få bära FSC:s märke.

Controlled Wood betyder virke från kontrollerade källor. Standarderna för Controlled Wood är i första hand avsedd för företag som hanterar ocertifierat material i framställningen av produkter som ska märkas FSC Mix. Standarderna för Controlled Wood ska göra det möjligt att säkerställa att ocertifierat virke kommer från kontrollerade källor och inte innehåller virke från källor, oacceptabla för FSC. Tillverkare kan blanda FSC-certifierad material med ocertifierade material från kontrollerade källor (max.30 %). Sådana produkter märks alltså med beteckningen FSC Mix.

Internationella FSC

Internationella FSC är en organisation vars grundprinciper är deltagande, demokrati och jämställdhet. De som deltar i FSC:s arbete, nationellt eller internationellt, har likställda rättigheter och möjligheter att påverka. Medlemmar kan vara organisationsmedlemmar - det vill säga att de representerar ett företag eller en organisation - eller enskilda (privata) medlemmar.

Medlemmarna är placerade i tre olika kammare: ekonomisk kammare, social kammare och miljökammare. Varje kammare har 33,3 % av röstandelarna vid omröstningar. Inom varje kammare viktas rösterna så att representanter från det globala Nord och Syd får 50 % av röstandelarna var.

Generalförsamling

Generalförsamling (General Assembly, GA) är Internationella FSC:s högsta beslutande organ. Det är ett beslutande medlemsmöte som är öppen för alla som är medlemmar i Internationella FSC. Mötet genomförs vart tredje år. Motionerna kommer från medlemmarna och där fattas de viktiga principbesluten.
Alla intressenter är välkomna i Generalförsamlingar, men bara de som är medlemmar i Internationella FSC har rösträtt. De senaste GA-mötena hölls i Sevilla, Spanien, 11-12 september 2014 och Vancouver, Kanada, 12-13 oktober 2017..

Styrelse

FSC:s styrelse möts flera gånger om året och har det löpande ansvaret. Styrelsen består av nio personer och det är medlemmarna i FSC:s internationella kammare som nominerar och röstar fram tre ledamöter var. Mandattiden för ledamöterna är 3 år.

Verkställande direktör

Den verkställande direktören leder arbetet vid Internationella FSC:s kansli, som idag har drygt 90 anställda. Styrelsen utser VD:n som nu är Kim Carstensen. Kansliet finns i Bonn, Tyskland och bereder och verkställer besluten tillsammans med nationella nätverkspartners, exempelvis FSC Finland.

Global strategi

Läs om FSC:s globala strategi på här.

Läs mer: vision och uppdrag

Påverka FSC:s verksamhet i Finland

FSC är en öppen medlemsorganisation som syftar till att främja ansvarsfullt skogsbruk. Om du vill påverka framtiden för skogen, och du är intresserad av certifieringsstandarder och riktlinjer, välj FSC och gå med i vår förening!

Välj ansvarsfullt producerade produkter

Du kan bidra till att FSC blir framgångsrikt. Genom att be om FSC-certifierade produkter så ökar efterfrågan på FSC-certifierade produkter. Denna enkla men viktigt handling hjälper till att främja ansvarsfullt skogsbruk.

När du väljer en FSC-märkt produkt, stöder du ansvarsfullt skogsbruk. Konsumenter och företag kan använda FSC-märkta produkter med gott samvete: skogsbruk enligt FSC-standarden leder inte till förstörelse av naturvärden i skogen och brott mot mänskliga rättigheter är inte tillåtna.

Bli medlem

Det är enkelt att ansöka om medlemskap i FSC Finland (dvs Föreningen för ansvarsfullt skogsbruk). Alla som stöder målen för föreningen, liksom FSC:s internationella principer och verksamhet, är välkomna.

Varje medlem ansluter sig till en av FSC:s tre kamrar (miljö, sociala eller ekonomiska) och du kan välja om du vill ansluta dig som enskild medlem eller som organisationsmedlem (juridisk person) med rättskapacitet, som är baserat i Finland.  Som stödjande medlem accepteras en individ, organisation eller företag som vill stödja föreningens verksamhet.

En hedersmedlem är en person som avsevärt har bidragit till och stöttat föreningens verksamhet.

Föreningens årsmöte bestämmer entré- och medlemsavgifter.

Bli certifierad

En FSC-certifiering visar att du följer marknadens högsta miljömässiga och sociala standard. Allmänhetens oro över tillståndet för världens skogar och virkesresurser ökar. FSC ger dig en lösning på komplexa miljömässiga och sociala utmaningar.

En FSC-certifiering är ett effektivt sätt för dig att kommunicera att du tar ansvar för din verksamhet. Det stärker trovärdigheten för din verksamhet. Du visar kunder, samarbetspartner och konsumenter att du tar ansvar. En FSC-certifiering kan också ge tillgång till nya marknader. 

FSC:s skogsbrukscertifikat är för certifiering av skog. Bekanta dig med det informationsmaterial vi har för små skogsägare  på våra hemsidor.

FSC:s spårbarhetscertifikat gäller för certifiering av produktionskedjan. Hela kedjan måste vara certifierad – från skog till butikshyllan – för att produkten ska få bära FSC:s märke.

FSC:s varumärkeslicens för detaljhandel – den sista länken innan en vara når slutkonsumenten – behöver inte vara FSC-certifierad för att använda FSC:s varumärke i sin marknadsföring. Däremot krävs en särskild varumärkeslicens.

När det gäller att sprida information om FSC i en tidningsartikel eller ett informationsmaterial som inte har några kommersiella syften får man använda FSC:s varumärke utan att vara certifierad. Du måste ändå ha ett särskilt tillstånd, det får du av oss på FSC Finland.

FSC:s Controlled Wood gäller för skogsråvara som inte är FSC-certifierat, men kommer från kontrollerade källor, och som kan användas i begränsad mängd i FSC Mix-märkta produkter. Kontrollerat virke ska uppfylla FSC:s standard för Controlled Wood, och man måste till exempel visa att avverkningen har skett lagligt och att avverkningen inte strider mot mänskliga rättigheter eller hotar biodiversitet.