Metsien monikäyttö

Metsät tarjoavat metsänomistajille ja niitä jokamiehenoikeuksilla hyödyntäville monia mahdollisuuksia. Puukaupasta saatavien tulojen lisäksi metsänomistajan on hyvä tunnistaa myös muut metsän tuottamat aineelliset ja aineettomat hyödyt. Metsien monikäytön mahdollisuuksien turvaamisessa on keskeistä puuntuotannolle rinnakkaisten tavoitteiden yhteensovittaminen muiden tavoitteiden kanssa. Sopivilla kohteilla voi olla kannattavaa panostaa metsänhoidossa monikäytön mahdollisuuksien lisäämiseen. Monikäyttömahdollisuuksien edistäminen vaikuttaa positiivisesti myös metsätalouden toimenpiteiden yleiseen hyväksyttävyyteen.

 

forest multi-use icon

Standardin vaatimukset 

Metsän monikäyttö, metsän tuottamat palvelut ja hyödykkeet tulee tunnistaa metsätaloustoimissa sekä ylläpitää monikäytön edellytyksiä, jotta niitä voidaan tuottaa ja/tai ne voidaan saattaa muiden tuotettavaksi

Ulkoilureittien kulkukelpoisuutta, metsästys- ja riistanhoitomahdollisuuksia sekä luonnontuotteiden keruumahdollisuuksia edistetään metsien monikäyttöedellytysten turvaamiseksi.

mustikka

Jokamiehenoikeudet

Merkitys metsänhoidossa
Standardin vaatimukset

Jokamiehenoikeudet mahdollistavat metsien monipuolisen käytön kaikkialla Suomessa, lukuun ottamatta muutamia tiukasti suojeltuja luonnonsuojelualueita. Jokamiehen oikeuksiin lukeutuu oikeus liikkua metsässä jalan, hiihtäen tai pyöräillen, poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia, onkia ja pilkkiä sekä kulkea vesistöillä ja jäällä.

Jokamiehenoikeus ei oikeuta kulkemaan toisten pihamaalla tai erityisessä käytössä olevilla mailla, kuten pelloilla tai istutuksilla. Jokamiehenoikeudet eivät oikeuta aiheuttamaan vahinkoa tai häiriötä ihmisille, heidän omaisuudelleen tai esimerkiksi pesiville linnuille. Metsästys, puiden kaataminen, sammaleen, jäkälän tai maa-aineksen ottaminen sekä esimerkiksi tulenteko vaativat aina maanomistajan luvan.

Organisaatio ei rajoita jokamiehenoikeuden käyttämistä. 

Organisaatio kunnioittaa jokamiehenoikeuksia ja toisen osapuolen käyttöoikeuksia metsätalousyksikön alueeseen. 

Organisaatio ei rajoita metsäautoteiden käyttöä ilman perusteita. 

Luonnontuotteiden keruu on sallittua jokamiehenoikeuden perusteella, maanomistajan luvalla tai käyttöoikeussopimuksella. 

Virkistys photo

Virkistys

Merkitys metsänhoidossa
Standardin vaatimukset

Suurin osa Suomen metsämaasta on talousmetsää ja näin ollen suurin osa metsien virkistyskäytöstä tapahtuu talousmetsissä. Metsien virkistyskäytöllä tarkoitetaan kaikenlaista vapaa-ajan oleskelua ja liikkumista metsissä. Luonnossa liikkuminen lisää tutkitusti ihmisten hyvinvointia ja siksi virkistyskäytön turvaaminen on tärkeää. Virkistyskäyttöön soveltuvat metsät ovat tavallisesti monipuolisia ja helposti saavutettavissa. Metsänomistaja voikin huomioida metsänhoidossa virkistyskäytön mahdollisuuksien ylläpidon esimerkiksi avaamalla maisemaa, suosimalla eri puulajeja ja käyttämällä erilaisia metsänkasvatustapoja. Metsien virkistyskäyttö voi mahdollistaa metsänomistajalle myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia puukaupan rinnalle.

Kaavoituksessa, ulkoilulaissa tai organisaation (julkisyhteisöt) julkisissa päätöksissä määritetyillä virkistysalueilla tehtävissä metsätaloustoimissa otetaan huomioon virkistysarvot. Valtio, kunnat ja seurakunnat eivät tee näillä alueilla yli 2 ha (Etelä-Suomi) tai yli 3 ha (Pohjois-Suomi) uudistushakkuita. 

 

L-kokoiset (pois lukien kunnat, seurakunnat ja valtio): 

Toimittaessa maakunta-, yleis- ja asemakaavojen virkistysalueilla (V, VR ja VL), organisaatio julkaisee ennakkoon tiedot monikäytölle tärkeälle kohteelle suunnitellusta uudistushakkuusta (Etelä-Suomi > 2 ha uudistushakkuu, Pohjois-Suomi > 3 ha uudistushakkuu) ja tarjoaa tiedossa oleville aluetta käyttäville tahoille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä silloin, kun maisematyölupaprosessin edellyttämää naapureiden kuulemista ei vaadita.

 

Kunnat, seurakunnat ja valtio: 

Toimittaessa maakunta-, yleis- ja asemakaavojen virkistysalueilla (V, VR ja VL), organisaatio julkaisee ennakkoon tiedot monikäytölle tärkeälle kohteelle suunnitellusta uudistushakkuusta ja tarjoaa tiedossa oleville aluetta käyttäville tahoille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä silloin, kun maisematyölupaprosessin edellyttämää naapureiden kuulemista ei vaadita. 

Pienimuotoisia raivauksia ja muita pienimuotoisia metsänhoitotoimenpiteitä on mahdollista tehdä vesistöjen suojavyöhykkeillä ja muilla virkistyskäytölle tai maisemallisesti tärkeillä kohteilla silloin, kun toimenpiteet edistävät kohteen virkistys- tai maisema-arvoja. Tällaiselle alueelle kohdistuu huomattavaa jokamiehenoikeudella tapahtuvaa virkistyskäyttöä tai siellä sijaitsee ulkoilureittejä tai -rakenteita. Toimenpiteet eivät saa merkittävästi heikentää alueen luontoarvoja. 

ecosystem services banner photo

Ekosysteemipalvelut

Merkitys metsänhoidossa
Standardin vaatimukset

Ekosysteemipalvelut ovat luonnon mekanismeja, jotka tarjoavat aineellisia ja aineettomia palveluita. Ekosysteemipalveluita on kaikkialla, mutta niiden suojeluun, kehittämiseen ja ennallistamiseen on aikaisemmin ollut vain vähän markkinoille sopivia ratkaisuja. Tätä parantaakseen FSC on kehittänyt ekosysteemipalveluiden todentamismenettelyn, jonka avulla FSC-sertifioidut metsänomistajat voivat FSC-PRO-30-006 V2-1 mukaisesti todentaa metsiensä tuottamia ekosysteemipalveluita ja tuoda niitä markkinoille.

Todennettavia ekosysteemipalveluita ovat:

  • Hiilensidonta
  • Luonnon monimuotoisuus
  • Vesi
  • Maaperä
  • Virkistysarvot

Samanaikaisesti on mahdollista todentaa yhtä tai useampaa ekosysteemipalvelua. Metsänomistaja voi saada ekosysteemipalveluiden tuottamiseen sponsoritoiminnalla taloudellista tukea, jolla voidaan kattaa kuluja, joita todentamisprosessista ja perinteisen metsätalouden mahdollisesta vähentymisestä aiheutuu. FSC:n ekosysteemipalveluita päivitetään vuosina 2023-2025.

Vastuullisen metsänhoidon yhdistykseltä (FSC Suomelta) saa pyynnöstä lisätietoa FSC:n ekosysteemipalveluista.

Kun organisaatio käyttää FSC-ekosysteemipalveluväittämiä markkinoinnissa, organisaation tulee noudattaa dokumentin FSC-PRO-30-006 V2-1 voimassa olevia vaatimuksia. 

Organisaation valvonnassa olevien ekosysteemipalvelujen ja luonnontuotteiden kaupalliselle korjuulle lasketaan kestävä korjuutaso parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella, ja sitä noudatetaan.

puolukka

Luonnontuotteiden sertifiointi

Merkitys metsänhoidossa
Standardin vaatimukset

Marjojen, sienten ja muiden luonnontuotteiden keruu on osa metsien monikäyttöä. Monipuoliset metsät ylläpitävät monipuolista luonnontuotteiden keruumahdollisuutta, sillä eri lajien kasvupaikkavaatimukset eroavat toisistaan. Metsänomistaja voi vaikuttaa metsänhoitotavoilla luonnontuotteiden satomääriin ja korjuumahdollisuuksiin. Luonnontuotteet voivat olla tärkeä osa talouden omavaraisuutta ja hyvä lisätulojen lähde. FSC-sertifioitujen metsien sertifikaatinhaltija voi halutessaan laajentaa sertifioinnin kattamaan myös luonnontuotteet. Luonnontuotteiden sertifiointi on järkevää erityisesti, jos tuotteita kerätään kaupalliseen tarkoitukseen.

Mikäli luonnontuotteet kuuluvat sertifikaatin soveltamisalaan, tulee noudattaa standardin muiden indikaattoreiden lisäksi myös luonnontuotteita varten kehitettyjä indikaattoreita.  

Kun luonnontuotteet on tarkoitettu ihmisten tai eläinten ravinnoksi, on noudatettava kaikkia soveltuvia laillisia ja hallinnollisia hygienia- ja elintarviketurvallisuusvaatimuksia. 

Luonnontuotteiden keruu on sallittua jokamiehenoikeuden perusteella, maanomistajan luvalla tai käyttöoikeussopimuksella. 

Toimijan valvonnassa olevien ekosysteemipalvelujen ja luonnontuotteiden kaupalliselle korjuulle lasketaan kestävä korjuutaso parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella, ja sitä noudatetaan.