Sertifiointi

Miten sertifiointi toimii?

FSC edistää vastuullisen metsänhoidon toteutumista metsäsertifioinnin avulla. Metsästä peräisin olevan sertifioidun raaka-aineen (esim. puutavara, kartonkipakkaukset tai luonnontuotteet) alkuperäketju pidetään katkeamattomana aina metsästä kuluttajalle saakka. FSC-sertifioidusta metsästä raaka-aine kulkee useiden FSC-sertifioitujen jalostajien ja valmistajien kautta esimerkiksi vähittäismyyjälle, joka on hakenut FSC-sertifioitujen tuotteiden markkinointia varten FSC-tavaramerkkilisenssin. Kaikilla ketjussa olevilla jalostajilla ja valmistajilla on oltava FSC-alkuperäketjun sertifikaatti, jotta lopputuotteeseen voidaan liittää FSC-merkki. Näin tuotteen ostava kuluttaja voi varmistua siitä, että tuotteessa käytetyt raaka-aineet ovat peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä.

certification icon

Miksi FSC-sertifiointi kannattaa?

FSC-sertifiointi on metsänomistajalle kannattava valinta. Se voi parantaa merkittävästi metsänomistajan asemaa puunmyyntitilanteessa, sillä FSC-sertifioidulla puulla on markkinoilla hyvä kysyntä. FSC-metsänhoitoon tehdyt panostukset, kuten hyvin suunnitellut ja säännöllisesti toteutetut hyvän metsänhoidon toimenpiteet, kantavat pitkällä tähtäimellä hedelmää metsästä saatavien monien hyötyjen muodossa. FSC-sertifiointi on myös yrityksille helppo tapa osoittaa, että tuotteiden metsäperäinen materiaali on tuotettu vastuullisesti, ja se yhä tärkeämpää etenkin kansainvälisillä markkinoilla. Kuluttajalle FSC-merkki tarjoaa keinon varmistua metsäperäisen tuotteen vastuullisesta alkuperästä.

FSC-sertifiointi on hyväksi ihmiselle ja luonnolle, koska standardin mukainen metsänhoito säilyttää metsien tarjoamat ekosysteemipalvelut, mahdollistaa metsien monikäytön ja auttaa turvaamaan metsäluonnon monimuotoisuuden yhdessä alueellisten suojelualueverkostojen kanssa. Metsän luontoarvojen vaaliminen on yhteinen etu, ja siitä hyötyvät pitkällä tähtäimellä kaikki osapuolet. Lajistoltaan ja elinympäristöiltään monimuotoinen metsä on muuttuvissa oloissa palautumis- ja vastustuskykyisempi, mikä voi auttaa suojautumaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen haitallisilta vaikutuksilta. Monimuotoinen metsä tarjoaa myös ihmiselle kestäviä ja monipuolisia käyttömahdollisuuksia.

FSC:n hyödyt ihmisille näkyvät myös ihmisoikeuksien noudattamisena tuotantoketjussa. FSC-sertifioidussa tuotannossa työntekijöiden oikeudet toteutuvat kaikissa tuotantoketjun vaiheissa ja metsäalan työpaikkoja ja työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidetään. FSC-sertifioiduissa metsissä metsätalous asetetaan yhteen muun metsänkäytön, kuten virkistyskäytön, luonnontuotteiden keruun ja poronhoidon kanssa. Saamelaisten kotiseutualueella otetaan huomioon saamelaisten oikeuksien toteutuminen ja metsätaloudesta neuvotellaan yhdessä paliskuntien kanssa.

 

Huom. muuhun sertifiointiin kuuluminen ei ole este FSC-sertifioinnille

 

FSC-sertifiointi sopii hyvin monitavoitteiselle metsänomistajalle, joka haluaa saada metsästään taattua tuloa, ylläpitää metsien monikäytön mahdollisuuksia, parantaa riistan elinmahdollisuuksia, säilyttää vesistöt kirkkaina sekä turvata luonnon monimuotoisuutta. Näitä kaikkia saadaan vastuullisesti hoidetusta FSC-sertifioidusta metsästä.

 

Ryhmäsertifiointi ja pienmetsänomistajat

FSC sopii niin pienille kuin suurillekin metsänomistajille. FSC-sertifiointiin sisältyy helpotuksia pienmetsänomistajille niin metsänhoidon vaatimuksien kuin sertifikaatin hallinnoinnin osalta. Ryhmäsertifiointi on helpoin tapa metsänomistajalle liittyä mukaan FSC:hen. Ryhmän vetäjä vastaa ryhmän toiminnasta, ja metsänomistaja puolestaan noudattaa FSC-standardia ja ryhmän sääntöjä.


Suurin osa FSC-sertifioiduista yksityismetsänomistajista kuluu johonkin sertifiointiryhmään. Ryhmäsertifioinnista on monia etuja. Nimensä mukaisesti ryhmäsertifioinnissa FSC-sertifiointi toteutetaan ryhmänä, jonka toiminnasta vastaa ryhmänvetäjä. Sertifioinnin kustannukset pysyvät maltillisina, kun niitä on jakamassa suuri joukko metsänomistajia. Myös hallinnollinen taakka pysyy kohtuullisena, kun toimitaan yhden yhteisen sertifikaatin alla.


Suomessa toimii useita erilaisia organisaatioita, jotka tarjoavat ryhmäsertifiointia. Ryhmäsertifiointia tarjoavat esimerkiksi erilaiset puuta käyttävät teolliset toimijat sekä metsänomistajavetoiset itsenäiset sertifiointiryhmät. Kun harkitset FSC-sertifiointiin liittymistä, tutustu eri ryhmiin ja valitse itsellesi sopivin!

Viisi askelta ryhmäsertifiointiin

  1. Ota yhteyttä ryhmäsertifiointia tarjoaviin yrityksiin ja pyydä ehdotukset sertifioinnin toteuttamisesta. Ryhmäsertifiointia tarjoavat yritykset löydät täältä. 
  2. Valitse yritys, jonka kanssa solmit sopimuksen ryhmäsertifioinnin toteuttamisesta.
  3. Käy yrityksen asiantuntijan kansa läpi metsätaloutesi tavoitteet ja suunnittele ne FSC-sertifioinnin mukaisesti. Asiantuntija auttaa metsäsuunnitelman laadinnassa ja käytännön asioissa.
  4. Valitsemasi yritys liittää metsäsi FSC-ryhmäsertifikaattiin ja voit nyt myydä puusi FSC-sertifioituna.
  5. FSC-sertifikaatti on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Virallisia tarkastuksia eli auditointeja tehdään vuosittain otannalla ryhmäsertifikaatissa olevista tiloista.