Riistan huomioiminen

Riistametsänhoidon tavoitteena on varmistaa riistalle, etenkin metsäkanalinnuille, riittävä ravinto ja suoja talousmetsissä. Ravinnonlähteinä tärkeitä ovat esimerkiksi mustikka ja varvustossa elävät pienet hyönteiset sekä marjovat puut ja pensaat. Suojaa tarjoavia puita ja aluskasvillisuutta tulisi olla metsässä riittävästi, jotta riistalle olisi tarpeeksi suojaa petolinnuilta ja maapedoilta.

Vaihettumisvyöhykkeet ja ojitusojien reunat ovat metsäkanalintujen kannalta tärkeitä elinympäristöjä ja niiden jättäminen peitteisiksi tarjoaa suojaa metsäkanalinnuille ja niiden poikasille. Riistan huomioiminen metsätaloudessa vahvistaa riistakantoja, mutta myös lisää metsän monimuotoisuutta muidenkin kuin riistalajien osalta.

Metso © Tomi Muukkonen
Standardin vaatimukset

Metsästys- ja riistanhoitomahdollisuuksia on edistettävä metsien monikäyttöedellytysten turvaamiseksi. Metsänhoidossa on otettava huomioon riistanhoidon näkökohtia. Ne turvemaat, joita ei ole jatkossa taloudellisesti järkevää käyttää puuntuotantoon säilytetään soisina riistaelinympäristöinä. Taimikonhoidossa ja harvennushakkuiden yhteydessä säästetään riistalle tärkeitä tiheiköitä ja lehtipuita.  

Metson tiedossa olevat soidinpaikat merkitään metsäsuunnitelmaan ja otetaan huomioon metsänhoitotoimenpiteissä. Näillä kohteilla ylläpidetään metsän peitteisyyttä ja puuston kokovaihtelua, säilytetään riistatiheiköitä ja varvustoa kaikissa metsänhoitovaiheissa sekä metsää uudistettaessa tehdään korkeintaan 0,5 hehtaarin kokoisia aukkoja tai alle hehtaarin laajuisia kapeita uudistushakkuita.

Kuva © Tomi Muukkonen

www.lintukuvaaja.kuvat.fi