FSC® General Assembly 2021– 2022

FSC GA Group photo

FSC:n yleiskokous on FSC:n korkein päätöksentekoelin, joka kutsuu perinteisesti kolmen vuoden välein koolle FSC:n jäsenet ja kumppanit päättämään kestävän metsätalouden tulevaisuudesta ja asettamaan globaaleja mittapuita toiminnalle. Tavoitteena ovat kestävät ratkaisut niin metsille kuin kaikille, jotka ovat metsistä riippuvaisia. FSC:n yleiskokous pidetään tyypillisesti kolmen vuoden välein, mutta koronapandemian vuoksi kokousta jouduttiin siirtämään. Edellinen kasvotusten järjestetty yleiskokous pidettiin Kanadassa vuonna 2017, joten Balilla pidetty yleiskokous oli ensimmäinen mahdollisuus viiteen vuoteen FSC:n maailmanlaajuiselle jäsenistölle kerääntyä yhteen. Samalla kyseessä oli FSC:n historian ensimmäinen hybridikokous, johon jäsenet pystyivät osallistumaan ja äänestämään myös etäyhteyksin. 

”Pandemian tuomista haasteista huolimatta FSC:n jäsenet osallistuneet toimintaan ja hyödyntäneet verkkoalustoja FSC-työssä. Tämä on esimerkki FSC:n jäsenten valtavasta sitoutumisesta tehtäväämme ja metsien turvaamiseen ikuisesti”, sanoi Zandra Martinez, FSC Intenationalin hallituksen puheenjohtaja. Yleiskokouksen aikana osallistujat osallistuivat monipuoliseen ohjelmaan teemalla "Shaping Solutions For Resilient Forests"

Jäsenkokous, äänestykset ja esitykset

Yleiskokouksen ytimessä on jäsenkokous, jossa toimii FSC:n ainutlaatuinen, kamaritasapainoon ja demokratiaan pohjaava järjestelmä. FSC:n jäsenet kaikista kolmesta kamarista (sosiaali-, talous- ja ympäristökamari) käyttivät äänivaltaansa päättääkseen, mitkä aloitteet (motions; ehdotukset uusiksi työalueiksi tai FSC-järjestelmän parannuksiksi) hyväksyttäisiin kokouksessa määrittämään FSC:n tulevaisuuden suuntaa.  

GA Members Cards

Hyväksyttyihin aloitteisiin (motions) kuuluvat muun muassa:


Motion 01: Addition of French as FSC's Third Official Language
Ranska lisätään FSC:n kolmanneksi viralliseksi kieleksi englannin ja espanjan lisäksi. FSC-perheessä on monia ranskankielisiä jäseniä, erityisesti Afrikassa ja Kongon alueen metsissä. Tämän esityksen hyväksyminen vahvistaa FSC:n osallisuutta ja monimuotoisuutta.
 

Motion 23: Use landscape-wide approaches adapted to local conditions and strengthen Standard Development Groups (SDGs) to improve protection of Intact Forest Landscapes (IFLs)
Uusi lähestymistapa yhdistää vaatimukset laajojen yhtenäisten metsämaisemien suojelulle sertifioiduilla alueilla ja keskittyy IFL:ien tilaan myös ympäröivässä maisemassa. Se edellyttää myös alkuperäiskansojen alueiden tunnustamista niin sanotuiksi alkuperäiskansojen kulttuurimaisemiksi (ICL). Lisätietoja tästä videosta.

Motion 37: Required changes to the FSC Principles and Criteria to implement the Policy to Address Conversion and Motion 45: Enhance and Improve the Conversion and Remedy Package to Protect FSC’s Credibility
Näiden toimien toteuttaminen tarjoaa reitin, jota pitkin miljoonia hehtaareita metsiä voidaan ennallistaa, saada FSC-sertifioiduksi ja hoitaa vastuullisesti FSC:n periaatteiden ja kriteerien mukaisesti. Tämän ansiosta FSC voi olla yhä tärkeämpi ennallistamisen työkaluna, joka kannustaa markkinoita ennallistamaan kantokyvyltään heikentynyttä maata. FSC säilyttää myös merkityksensä työkaluna, joka tarjoaa apua tuhansille ihmisille, jotka ovat aiemmin kärsineet huonoista metsänhoitokäytännöistä. Lisätietoja tästä videosta.

Motion 49: FSC Ecosystem Service Procedure as a mitigation mechanism to meet global market demand for net-zero and net-positive targets
FSC sallii ekosysteemipalvelumenettelystä luotujen väitteiden käytön osoittamaan edistymistä kohti nolla- ja nettopositiivisia tavoitteita ilmaston, biologisen monimuotoisuuden ja veden osalta lieventämishierarkian kaikissa vaiheissa, mukaan lukien mittaukset, välttäminen, vähentäminen, ennallistaminen, ja arvoketjuissa ja niiden ulkopuolella olevien jäännösvaikutusten kompensoiminen tai neutralointi.

Motion 53: Policy Motion to incorporate to ecosystem services the recognition of cultural services and practises to strengthen and endure over time the interconnection of Indigenous Peoples
Aloitteessa ehdotetaan ekosysteemipalvelumenettelyn käyttämistä, jotta alkuperäiset ja perinteiset kansat (indigenous and traditional peoples) voisivat osoittaa jatkuvilla käytäntöillään olevat vaikutukset kulttuurin, tiedon ja ekologisen terveyden ylläpitämiseen ja siten kehittää markkinavaatimuksia, jotka voidaan palkita taloudellisesti ja/tai poliittisesti ja näin ylläpitää näitä yhteisöjä.

Motion 50: Policy Motion on the right of access to workers
Aloitteessa ehdotetaan parannettua pääsyä ammattiliittojen edustajille työntekijöiden luo sertifioiduissa organisaatioissa, jotta työntekijöiden tietoisuus heidän oikeuksistaan työssä paranee. 

Motion 51: Policy Motion on the right of workers to elect their own Occupational Health and safety representative(s)
Tämän aloitteen päätavoitteena on taata, että työntekijöillä on oikeus vapaasti valita työterveys- ja työturvallisuusedustajia kaikissa FSC-sertifioiduissa organisaatioissa, ottaen huomioon työntekijöiden lukumäärä ja työperäiset riskit.


FSC:n kansainvälisen hallituksen puheenjohtaja Zandra Martinez sanoi jäsenkokouksen tuloksista: “Jäsenistömme tämän yleiskokouksen aikana tekemät päätökset ovat antaneet FSC:lle selkeän suunnan vahvistaa edelleen merkitystämme ja merkittävää rooliamme metsänhoidon nykyisten haasteiden voittamisessa. Olemme edelleen sitoutuneita panemaan täytäntöön jäsentemme päätökset ja luomaan nopeampia vastuullisia ratkaisuja metsänhoidon kestävyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi ja ilmastohaasteiden voittamiseksi. FSC:n hallitus valvoo esitysten toteutusprosessia ja varmistaa, että nämä muutokset ja parannukset toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti. Odotamme innolla suunnitelmien ja toteutuksen edistymisen jakamista sekä metsänhoidon arvon ja hyödyn osoittamista näillä toimilla."

Luettelo aloitteista (motions) ja äänestystuloksista on saatavilla osoitteessa ga.fsc.org

Keynote-istunnot, oheistapahtumat ja näyttelyt

Viikon aikana oli myös mahdollisuus osallistua erilaisiin tilaisuuksiin, oheistapahtumiin ja näyttelyihin, joissa keskityttiin etsimään ratkaisuja metsiin liittyviin haasteisiin, mukaan lukien biologisen monimuotoisuuden väheneminen, sosiaalinen eriarvoisuus ja ilmastonmuutos.
Pääpuheenvuorossa metsäpohjaisten ratkaisujen lisääminen ilmastonmuutokseen, biologisen monimuotoisuuden häviämiseen ja metsien tilan heikkenemiseen tutkittiin FSC:n maailmanlaajuisen strategian 2021–2026 elementtejä, joiden tavoitteena on laajentaa FSC:n merkitystä ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen torjunnassa sekä kumppanuuksien ja yhteistyön merkittävä rooli eteenpäin viemisessä.

"Selkeä missiomme on, että FSC tuo metsät koordinoitujen ilmastotoimien keskipisteeseen ja tekee FSC:stä ilmastorintaman keskeisen toimijan", sanoi FSC Internationalin hallituksen jäsen Janne Näräkkä. ”Kumppanuudet ovat kaikkien ratkaisujen keskipisteessä; emme tee tätä yksin." Keskustelua tukivat kumppaneiden panokset ja tarinat, mukaan lukien Gabonin ilmastonmuutoksesta, kestävän kehityksen tavoitteista ja maankäytön suunnittelusta vastaavan vesi-, metsä-, meri- ja ympäristöministerin Lee Whiten puhe, joka sanoi: "Näemme FSC:n Gabonin metsätalouden tulevaisuuden avaintekijä, kaikki Gabonin metsätoiminnot liittyvät jollakin tasolla sertifiointiin – alkaen laillisuudesta ja jatkuen ekosysteemipalveluihin.”

FSC Panel Participants

Metsäratkaisujen muuttaminen yhdessä alkuperäiskansojen, yhteisöjen, pienmetsänomistajien ja työntekijöiden kanssa -pääsessiossa juhlittiin ihmisiä ja nostettiin esille metsän vastuullisessa käytössä ratkaisevassa roolissa olevat metsänhoitajat sekä ihmiset, jotka ovat osa metsäpohjaisten materiaalien arvoketjua. Tarinat kentältä käsittivät työntekijöiden oikeuksia, jotka antoivat äänen pienviljelijöille sekä alkuperäiskansojen oikeuksille. Keskustelu jatkui erilaisten sivutapahtumien kautta. Opi lisää yhteisö- ja perhemetsien tärkeydestä tästä videosta.

FSC Panel Participants

Metsien, metsätuotteiden ja -palvelujen arvon osoittaminen kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) katalyytteinä käsiteltiin puheenvuorossa, jossa tutkittiin FSC:n merkitystä kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta eri näkökulmista, mukaan lukien hallitustenvälisten järjestöjen, yritysten, kansalaisjärjestöjen, hallitusten ja rahoitussektorin näkemykset. kuinka FSC-ratkaisuista voi tulla merkityksellisempiä ja paremmin soveltuvia vastaamaan globaalien tavoitteiden tarpeita sekä markkinoiden, kumppanuuksien ja yhteistyön roolia.

Pääpuheenvuoron aikana yhteinen teema oli SDG 17 (Partnership And Goals), korostaen yhteistyön tärkeyttä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi: ”Emme voi tehdä tätä yksin. Emme voi saada aikaan muutoksia ympäristössä ilman yhteistyötä, kumppanuuksia ja toisiltamme oppimista”, sanoi paneelivieras ja kosteikkojen ja FSC Afrikan neuvoa-antavan komitean pääsihteeri, tohtori Musonda Mumba.

Fernanda Rodrigues, Forest Women's Networkin hallituksen jäsen, puhui sukupuolten tasa-arvoa koskevasta SDG 5:stä korostaen FSC:n keskeistä roolia esimerkin johtamisessa ja sanoi: "FSC on maailman uskottavin metsäsertifiointijärjestelmä ja mielestäni FSC:llä on erittäin tärkeä rooli muiden innostajana. toimia myös sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi järjestelmissään." Sukupuolta ja monimuotoisuutta korostettiin myös sivukokouksessa, johon osallistui kansainvälisen metsäopiskelijoiden yhdistyksen (IFSA) opiskelijoita. FSC:n johto kehui esitystä ja julistetta "Calling for gender-aware and inclusive practices in forest education - an open letter by IFSA" ja korosti nuorten keskeistä roolia FSC:n tehtävän edistämisessä.

Panel Participants

Alueellisia FSC:n kohokohtia käsittelevässä keynote-puheessa osallistujat kuulivat FSC:n vaikutuksista ja saavutuksista alueellisella tasolla. Mukana oli FSC:n edustajia Afrikasta, Euroopasta, IVY-maista, Latinalaisesta Amerikasta, Pohjois-Amerikasta ja Aasian ja Tyynenmeren alueelta.

FSC alue-edustajat

Menestyksekäs viikko: ratkaisujen muotoilua yhdessä
Zandra Martinez sanoi viikosta: "Tämä yleiskokous on osoittanut, kuinka sitoutuneita FSC ja kaikki jäsenemme ovat edelleen varmistamassa maailman metsien vastuullista hoitoa. Se on osoittanut demokraattisen ja osallistavan järjestelmämme voiman tuoda yhteen erilaisia näkökulmia ja löytää ratkaisuja, jotka asettavat metsät etusijalle."

Zandra Martinez

Lisätietoa yleiskokouksesta osoitteesta ga.fsc.org tästä videosta, jossa FSC:n pääjohtaja Kim Carstensen ja FSC:n jäsenet jakavat näkemyksensä FSC:n yleiskokouksen merkityksestä. 9. yleiskokous ei olisi ollut mahdollinen ilman sponsorien runsasta tukea. Vieraile osoitteessa www.fsc.org oppiaksesi miten FSC:hen johtaa kestävää metsien edellyttämää muutosta.

#FSCGA22 #ForestsForAllForever