Monimuotoisuus ja uhanalaiset lajit talousmetsissä

FSC-sertifiointi varmistaa, että metsiä hoidetaan luonnon monimuotoisuus huomioiden. Monimuotoisuus huomioidaan kaikissa metsänhoidon vaiheissa maanmuokkauksesta ennakkoraivaukseen ja uudistushakkuuseen saakka. Uhanalaisten lajien elinolosuhteet säilytetään.

huuhkaja

FSC-metsänhoidossa säilytetään mahdollisimman monipuolinen metsän rakenne, joka tarjoaa elinolot monelle eliölajille.

Keinoja monimuotoisuuden turvaamiseksi FSC-sertifioidussa metsässä:

  • Maanmuokkausvaiheessa metsään jätetään mahdollisimman paljon elinkelpoisia, luontaisia taimia.
  • Taimikonhoidossa ja ennakkoraivauksessa jätetään riistalle tiheikköjä.
  • Harvennuksessa jätetään paikoilleen eläviä järeitä säästöpuita. Säästöpuissa suositaan lehtipuita, ja ne suositellaan jätettäväksi ryhmiin.
  • Metsiin jätetään kymmenen prosentin lehtipuuosuus. Lehtipuu ja sekapuustoisuus on tärkeää monelle lajille. 
  • Lahopuu jätetään paikoilleen. Lahopuun määrä on suoraan suhteessa metsän monimuotoisuuteen. Tuhannet eliölajit, mukaanlukien monet uhanalaiset lajit ovat siitä riippuvaisia. 
  • Sertifioidun metsän hoitotoimiin kuuluu monimuotoisuutta edistävä kulotus. Useat uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit tarvitsevat palanutta puuta elinympäristökseen. 
  • Monimuotoisuuden kannalta tärkeät puulajit säästetään.
  • Kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä vältetään.
  • Vesistöjen ympärille jätetään suojavyöhykkeet.
  • FSC:ssä viisi prosenttia metsämaan pinta-alasta jätetään kokonaan metsätalouden ulkopuolelle. Säästettävä pinta-ala valitaan monimutoisuuden kannalta merkittävimmistä kohteista.

FSC:ssä erittäin merkittäviä biologisia, ekologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia arvoja kutsutaan korkeiksi suojeluarvoiksi (High Conservation Values, HCV). FSC pyrkii ylläpitämään, vahvistamaan ja edistämään korkeita suojeluarvoja. Käytämme HCV-lähestymistapaa sekä sertifiointistandardeissamme että yleisemmin suojelutoimia suunniteltaessa.

HCV-alueet tulee ottaa huomioion myös niin kutsutun kontrolloidun puun hankinnassa. Metsänomistaja voi pyytää puuta ostavalta tai metsäpalveluja tarjoavalta yritykseltä arvion HCV-alueiden olemassaolosta omalla metsätilallaan.

 

Lisätoimia uhanalaisten lajien ja monimuotoisuuden turvaamiseksi

Voimassaoleva FSC-standardi osoittaa perustason vaatimukset, joiden mukaisesti metsää voi hoitaa vastuullisesti. Lisäksi on suositeltavaa perehtyä tarkempiin, kohdekohtaisiin hoitotoimiin, joilla metsänomistaja voi ottaa huomioon tärkeitä luontokohteita metsissään ja edistää luonnon monimuotoisuutta sekä uhanalaisten lajien elinympäristöjen säilymistä.

Tutustu FSC Suomen julkaisemaan, uhanalaisten lajien esiintymien turvaamista käsittelevään korimalliin. Se tarjoaa metsätaloustoimenpiteisiin selkeät käytännön toimenpideohjeet uhanalaisten lajien elinympäristöjen turvaamiseksi. 

Tutustu myös Tapion kokoamiin kattaviin metsänhoidon suosituksiin, Metsäteollisuus ry:n lehtometsien hoito- ja hakkuuoppaaseen sekä WWF:n metsänhoito-oppaaseen.