Tietoa FSC:n korjaavista toimenpiteistä 

FSC Remedy Framework perustuu sosiaalisen ympäristöoikeudenmukaisuuden perusperiaatteisiin. Vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus -periaate (Free Prior Informed Consent, FPIC) on prosessissa keskeisessä asemassa. Lisäksi YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet tukevat FSC Remedy Frameworkin vaatimuksia tehokkaiden valitusmekanismien perustamisessa sosiaalisten ja ympäristövahinkojen estämiseksi. 

Tämä auttaa ympäristöarvojen palauttamisessa ja vahvistaa metsistä riippuvaisten paikallisväestöjen ja alkuperäiskansojen asemaa.  

FSC Remedy Framework määrittelevät vaatimukset vahinkojen korjaamiseksi seuraavissa tapauksissa: 

  • Toiminnat, jotka ovat FSC:n määrittelemien hyväksyttävien toimintatapojen vastaisia, määritelty FSC Policy for Associationissa
  • Luonnonmetsien konversio määritellyn ajanjakson kuluessa, määritelty FSC:n periaatteissa ja kriteereissä (FSC Principles and Criteria). Korjaavien toimenpiteiden vaatimukset on esitetty FSC-PRO-01-007-dokumentissa. 

Sosiaaliset ja ympäristölliset hyödyt

Näiden kahden menettelyn avulla luodaan metsäsektorille ei-oikeudellinen pääsy korjaaviin toimenpiteisiin samalla, kun edistetään ympäristön ennallistamista ja sosiaalista hyvitystä. 

Muita FSC Remedy Frameworkin etuja ovat: 

  • Osallistavien ja varmennettujen korjaavien toimenpiteiden kehittäminen, jotta haitat voidaan korjata kestävästi. 
  • Sosiaalisten ja ympäristöllisien hyötyjen luominen metsiin. 
  • Luottamukseen perustuvien suhteiden rakentaminen metsien vaikutuspiirissä olevien sidosryhmien ja markkinapaikalla toimivien organisaatioiden välillä, jotka ovat olleet mukana ei-hyväksyttävissä toimissa/toiminnoissa.  
  • Sertifiointikelpoisuuden mahdollistaminen sellaisille organisaatioille, jotka eivät aiemmin ole saaneet FSC-sertifiointia. 
  • Keskustelu korjaavista toimenpiteistä ja ennallistamisesta korostaa FSC:n merkitystä maailmanlaajuisissa ratkaisuissa metsien ja metsistä riippuvaisten ihmisten hyväksi.  

 

Remedy kaavio

 

Asiakirjojen eroavaisuudet 

Kaksi erillistä normatiivista asiakirjaa (FSC Remedy Framework) eroavat toisistaan toimenpiteiden sovellettavuudessa: 

Lisätietoja eroista viitekehyksen soveltamisesta ja niiden tuloksista täällä

Normatiiviset liitännät

Normatiiviset asiakirjat, jotka muodostavat FSC Remedy Framework -viitekehyksen perustan ovat: 

  • FSC Policy to Address Conversion, joka määrittää FSC:n yleisen kannan ja perusperiaatteet luonnonmetsien ja korkean suojeluarvon alueiden konversioon. Sen avulla organisaatiot, jotka ovat muuttaneet luonnonmetsiä plantaaseiksi 1. joulukuuta 1994 ja 31. joulukuuta 2020 välisenä aikana, voivat saada FSC-sertifioinnin täytettyään FSC Remedy Frameworkin (FSC-PRO-01-007) vaatimukset. 
  • FSC Policy for Association, jossa määritellään ei-hyväksyttävät toimet, jotka on korjattava täyttämällä FSC Remedy Frameworkissä esitetyt sosiaaliset ja ympäristölliset vaatimukset. 

Muut määräykset ja liitännät

Advice Note  

FSC on kehittänyt Advice Noten, jota voidaan soveltaa yritysryhmiin (=corporate groups), jotka ovat erotettu FSC:stä tai jotka haluavat liittyä FSC:hen sen jälkeen, kun ne ovat rikkoneet PfA:ta (Policy for Association, FSC-POL-01-004 V2-0). Tämä tulkinta FSC Remedy Frameworkin soveltamisalasta merkittävän tai vakavan vahingon tapauksissa (ADVICE-10-004-01 V1-0) on luettavissa täältä

 

Tiivistelmät ja yhteenvedot 

Nämä tiivistelmät ja yhteenvedot selittävät joitakin FSC Remedy Framework -viitekehyksen keskeisiä käsitteitä:  

Taustatietoa konversiosta ja korjaavista toimenpiteistä suomeksi täällä.