Metsänhoidon FSC-standardi

Suomen metsänhoidon FSC-standardi FSC-STD-FIN-02-2023 on julkaistu 9.5.2023. Olemme koonneet muutamista päivitetyn metsänhoidon FSC-standardin osa-alueista tärkeimpiä muistettavia asioista nettioppaan muotoon. Varsinaisen standardin löydät täältä. Huomioithan, että nettioppaassa käsitellään vain osaa standardin aiheista, eikä opas kata koko standardia.

Finnish FM-standard icon

Standardista lyhyesti

FSC:n tavoitteita toteutetaan standardien kautta. FSC kehittää ja hallinnoi standardeja, ja niiden noudattamista valvovat riippumattomat kolmannet osapuolet, auditoijat. FSC:n metsänhoidon standardin neuvottelevat jokaisen maan tai alueen standardityöryhmät, joissa on yhtäläinen edustus kustakin kamarista.

FSC Suomi eli Vastuullisen metsänhoidon yhdistys edistää FSC-sertifiointia Suomessa. Suomen vastuullisen metsänhoidon FSC-standardin on valmistellut FSC Suomen hallituksen nimittämä, kamaritasapainoinen standardityöryhmä, ja työn koordinoinnista on vastannut FSC Suomen toimisto. Standardin kehitystyössä kansainväliset yleisindikaattorit (IGIt, International Generic Indicators) on sopeutettu kansallisiin oloihin. Näin varmistetaan eri kansallisten standardien riittävä vastaavuus sekä toisaalta paikallinen relevanssi.

Yleistä FSC:n standardista

metsäjärvi
FSC on lyhenne sanoista Forest Stewardship Council. FSC on maailman luotetuin metsätuotteiden vastuullisuussertifikaatti. Tunnistat FSC-sertifioidun tuotteen puuaiheisesta logosta.
metsä auringonsäteet
FSC:n periaatteet ja kriteerit kuvaavat ekologisesti tarkoituksenmukaisen, sosiaalisesti hyödyllisen ja taloudellisesti kannattavan metsätalouden tärkeitä perusosia ja sääntöjä. Tätä tavoitetta tukevat kymmenen periaatetta. Periaatteet ovat kaikkialla samat, mutta niihin pohjautuvat standardit määritellään kussakin maassa erikseen.
Valoa_puiden_valista
Metsänomistajat voivat sertifioida metsänsä vaivattomasti ryhmäsertifioinnin avulla. Tällä sivulla kerromme, miten sertifiointi tapahtuu. Sivun alalaidasta löydät suomenkielisen metsänhoidon FSC-ryhmästandardin. Ryhmäsertifiointia tarjoavat erilaiset puuta ostavat ja metsäpalveluita tarjoavat organisaatiot. Tuomalla metsänomistajia mukaan FSC:hen he voivat vastata FSC-sertifioidun puun kasvavaan kysyntään. Puun ostajien lisäksi on olemassa itsenäisiä sertifiointiryhmiä.

Standardin osa-alueet

Forestry planning icon
FSC-metsänhoidon standardi sisältää vaatimuksia, jotka voivat vaihdella organisaation sertifioidun pinta-alan koon mukaan. Suurin osa standardin vaatimuksista koskee kaikkia sertifikaatinhaltijoita, mutta jotkut vaatimukset koskevat vain tietyn kokoluokan metsänomistajia. Tämä on osoitettu indikaattorinumeron perässä olevalla kirjaintunnisteella, joka perustuu seuraavaan luokitteluun sovellettavissa vaatimuksissa. Standardissa sovelletaan seuraavia neljää sertifioidun pinta-alan mukaista kokoluokkaa:
sustainable forest management icon
Metsänhoidon FSC-standardissa on määritelty luonnonhoidon toimenpiteitä, joiden tarkoitus on turvata metsäluonnon monimuotoisuutta. Alta löytyy koostettuna standardin vaatimukset kuudesta luonnonhoidon kokonaisuudesta; lahopuustosta, säästöpuista, lehtipuuosuudesta, vesien suojelusta, kulotuksesta ja riistan huomioimisesta metsätaloudessa.
forest management icon
Metsänparannuksen toimenpiteille on metsänhoidon FSC-standardissa asetettu vaatimuksia, joiden tavoitteena on ehkäistä toimenpiteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Vaatimukset koskevat esimerkiksi maanmuokkausta, metsänuudistamista, lannoitteita, torjunta-aineita ja ojitusta.
forest biodiversity icon
Metsänhoidon FSC-standardissa luonnon monimuotoisuudesta pidetään huolta monin tavoin. Hakkuut ajoitetaan siten, että lintujen pesintä ei häiriinny. Uhanalaiset lajit otetaan huomioon metsäsuunnitelmassa ja metsänhoidon toimenpiteitä toteuttaessa. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä säilytetään huomioimalla korkeat suojeluarvot ja säästämällä tietyt metsäluonnolle arvokkaat kohteet aina.
forest multi-use icon
Metsät tarjoavat metsänomistajille ja niitä jokamiehenoikeuksilla hyödyntäville monia mahdollisuuksia. Puukaupasta saatavien tulojen lisäksi metsänomistajan on hyvä tunnistaa myös muut metsän tuottamat aineelliset ja aineettomat hyödyt. Metsien monikäytön mahdollisuuksien turvaamisessa on keskeistä puuntuotannolle rinnakkaisten tavoitteiden yhteensovittaminen muiden tavoitteiden kanssa. Sopivilla kohteilla voi olla kannattavaa panostaa metsänhoidossa monikäytön mahdollisuuksien lisäämiseen. Monikäyttömahdollisuuksien edistäminen vaikuttaa positiivisesti myös metsätalouden toimenpiteiden yleiseen hyväksyttävyyteen.  
certification icon
Miten sertifiointi toimii? FSC edistää vastuullisen metsänhoidon toteutumista metsäsertifioinnin avulla. Metsästä peräisin olevan sertifioidun raaka-aineen (esim. puutavara, kartonkipakkaukset tai luonnontuotteet) alkuperäketju pidetään katkeamattomana aina metsästä kuluttajalle saakka. FSC-sertifioidusta metsästä raaka-aine kulkee useiden FSC-sertifioitujen jalostajien ja valmistajien kautta esimerkiksi vähittäismyyjälle, joka on hakenut FSC-sertifioitujen tuotteiden markkinointia varten FSC-tavaramerkkilisenssin. Kaikilla ketjussa olevilla jalostajilla ja valmistajilla on oltava FSC-alkuperäketjun sertifikaatti, jotta lopputuotteeseen voidaan liittää FSC-merkki. Näin tuotteen ostava kuluttaja voi varmistua siitä, että tuotteessa käytetyt raaka-aineet ovat peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä.

Suomen metsäsäätiö logo

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetyn metsänhoidon FSC-standardin nettiopas on toteutettu Suomen Metsäsäätiön tuella.